29
 • Tetsuo
  #29
  Gondolom nálad az nem érvelési hiba, hanem tudatos, hogy a személyemet fontosabbnak tartod a témánál és emiatt nem reagálsz az elhangzott érvekre.
  Hogy minek hiszel engem, annak ellenére amit mondtam, ezekután nem érdekel.

  Ami tény, hogy a holokausztvédő törvényhez hasonlókat DIKTATÚRÁKBAN szoktak hozni valami eltussolására, meghamisítására.
  A kettősmérce is tény, ugyanis a vöröscsillag viselésének tiltását az EU nem engedi, míg a horogkereszt tiltólistán van sok országban, tehát a törvény pontos szövege kamu, a kommunita bűnökre kevésbé vonatkozik.
  Ha hiszed, ha nem, több zsidó ismerősőm van akik utálják a cionizmust meg a zsidó maffiát és ellene szólnak fel ha tehetik. Nem sokszor tehetik.
  Hasonlóan, mint pl. egy zsidó író: Norman Finkelstein. Híres könyve: A holokausztipar.
  Effélét említettem alább, a bizonyítékokról ami a szemed előtt van, de nem hiszed... mert a tabut érinti.
  Sajnos ez a hozzáállás pont az áldozatok emlékét sérti, mint azt sokan megteszik pénzért, pozícióért stb. takarózva a holokauszttal, de valójában lenézve és gyalázva az áldozatok emlékét. Sokan meg ostobán, gondolkodás nélkül, birkamód követik a mantrát:

  https://www.youtube.com/watch?v=HFj1KbwMe_g

 • DanielGray
  #28
  Az utolsó mondat különösen érdekes...
 • DanielGray
  #27
  Sajnos ez volt a valóság!A gyávaságról nem nyalatkoznék,hiszen nem a zsidók védték az én valagam,hanem fordítva!:) Édes prüntyőm ezt tudom Neked ajánlani,meg a hozzád hasonló macesz gombócoknak..figyelsz?Figyelj:„Zsidó hivatalt nem viselhet. Jelenlétük országunkban nem kívánatos.” (Szent László)
  „A zsidók nem kívánatosak. Senki zsidó közül keresztény cselédet venni vagy eladni vagy magánál szolgálatban tartani ne merjen” (Könyves Kálmán)
  „Pénzváltók, kamaraispánok, sókamarások és vámosok országunkbeli nemesek legyenek. Zsidók ne lehessenek.”
  (II. András: Aranybulla)
  „A zsidók hetente hat százalék kamatot szednek. Tisztességes ember ilyet nem tehet.” (Zsigmond király)
  „A zsidóknak az ő jogaikra nézve …többféle és különböző és több helyen az üdvösséggel ellenkező kiváltságaik vannak”
  (Werbőczy István: Tripartitum)
  „A leghelyesebbnek látszik, hogy a zsidókat Buda várából kiűzzük, mert népem számára jelenlétük nem kívánatos. Nincs még egy ilyen kártékony faj a birodalmamban A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással, írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek még egy ilyen kellemetlen kártevőt az államon belül, mint ezt a fajt, amely csalásával, uzsorájával és pénzkölcsönzésével elszegényíti az embereket és semmitől sem riad vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük”
  (Mária Terézia)
  „A zsidók…várj egy kicsit, és többen lesznek ezek, mint Árpád magzatai.”
  (Virág Benedek)
  „A falusi zsidók többnyire oly egészen demoralizált népcsalók és orgazdák, hogy azokat a nép között megszenvedni, vagy még azokkal bort és húst árultatni csupa veszedelem.”
  (Berzsenyi Dániel)
  „Amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll.”
  (Kölcsey Ferenc)
  „Ami a zsidó élet-, keresetmód káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, a részben magunk is vétkesek vagyunk, őrizetlenül hagyván az ország határait s a városokat a mindenünnen betolakodó zsidó ellen s befogadván őket, korcsmárostul és boltostul, mert jobban fizetnek, a nép közzé, amelyet megrontanak.”
  (Vörösmarty Mihály)
  „El fog jönni a perc, amelyben minden keresztény nemzet amely a zsidókkal együtt él, felismeri a kérdés lényegét: hogy megtűrje vagy kiutasítsa: számára élet vagy halál problémájává válik. A kérdés: egészség vagy folyamatos betegség, szociális béke, vagy örökké tartó sínylődés?” A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja. A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ő az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul.”
  (Liszt Ferenc)


  „ A zsidókat nemcsak mi, hanem a zsidók is így nevezik: zsidó nép. Nem szoktuk pedig mondani: pápista nép, kálvinista nép, lutheránus nép, unitárius nép. Innen látszik, hogy e szó alatt: zsidó, több fekszik, mint csupán valláskülönbség….vallásuk politikai institúció, theokráciai alapokra fektetve, amely a fennálló országlási rendszerrel politikailag egybehangzásba nem hozható.”
  (Kossuth Lajos)
  „Az angol nemzet egyenjogusíthathatta a zsidó fajt. Mert ha én például egy palack tintát öntök egy nagy tóba, annak vize azért nem romlik meg, és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll Franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát önt, megromlik a leves….E tekintetben tehát a liberalizmus a nemzetiség rovására történik. És ez nem vélekedés, mert apodictive számszerűleg is be lehet bizonyítani, hogy minden ilyenféle kedvezés csorba a nemzetre nézve.”
  (Szécsényi István)
  „A zsidók emancipációját óhajtom. Van azonban egy, amit nem hozzákötve, hanem ezzel párhuzamosan óhajtok, és ez egy zsidóellenes bevándorlási törvény.”
  (Deák Ferenc)
  „Egyetlen oka sem lehet, hogy szeretni kelljen a zsidókat”
  (Jókai Mór)
  „A zsidók forradalma…ez nem az én forradalmam.”
  (Ady Endre)
  „Ki merem mondani, a nép erkölcseire, gazdasági süllyedésére nagy részben az ortodox zsidók üzleti iránya, eljárása az ok…mily romboló hatást gyakorol az elszigeteltség és az egyoldalú irány, amely e felekezetet egyszersmind az ő üzletében egészen különleges irányba szorította, amely képtelenné teszi arra, hogy ő a nemzettel egy etikai alapon érezze magát, egy cél felé törekedjék a nemzettel magával.”
  (Herman Ottó)
  „Kell hogy legyen valamiféle szaguk, igenis, büdösek. Máskülönben nem tudnám magyarázni azt az azonnali fizikai rosszullétet, amely társaságukban elfog”
  (Móricz Zsigmond)
  Lekicsinyelni azt a fajt, amely a maga húszszoros kisebbségében elfoglalta a magyar élet minden startégiai pontját, s mely egy történelmi katasztrófa ügyes kihasználásával lába alá gázolt bennünket, hitünket leköpte, zászlónkat letaposta, lekicsinyelni ezt a fajt nem önmagunk végtelen megvetését jelenti?
  (Szabó Dezső)
  „A zsidóság az a métely, amely az országot tönkreteszi”
  (Eötvös Lóránt)
  A zsidó vagyonok kezelőinek s értéktárgyak megőrizőinek az a gyakorlati tapasztalata, hogy a zsidók mérhetetlen gyanakvással, semmiféle rendőrségi és bírósági hercehurcától vissza nem riadva, barátságot és bizalmat félretéve, néha kiáltó hálátlansággal keresnek rajtuk olyan értékeket, amelyeknek megőrzését vagy rendben tartását a háborús események tették az illető hibáján kívül lehetetlenné” (Bibó István)
  „A zsidókat a magyar állam siet kárpótolni, az őket ért igazságtalanságokért, és vagyonukban, jogaikba való visszahelyezésüket hiánytalanul teljesíteni, De miért kell akkor a keresztényeket, a bűnteleneket is számkivetni, megfosztani, testileg, lelkileg tönkretenni?”
  (Mindszenty József)
  „A zsidóság közéleti tevékenysége röviden úgy jellemezhető: magyarellenesség.”
  (Páger Antal)
  „A zsidók már nagy nehézséget okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik több szívességet tenni... A zsidók egy sötét és visszataszító erő... Csirkefogók és gazemberek népe.”
  (Cicero)
  „Ennek a bűzöző népnek a szokásai oly erőszakosak, hogy azt rákényszerítik minden népre, a meghódítottak a meghódítókra, saját törvényeiket.”
  (Seneca)
  „Balsorsát a város (Jeruzsálem) csak saját fiainak köszönheti, a rómaiak csak az igazságot szolgáltatták ki.”
  (Josephus Flavius)
  „A zsidóknál alantasabb, undorítóbb emberfaj nem létezik.”
  (Vespasianus császár)
  „Ahányszor csak győztem, mindannyiszor békére szólítottalak fel benneteket, mintha csak én lettem volna a legyőzött fél. Amidőn pedig a templomhoz értem, szántszándékkal figyelmen kívül hagytam a hadijogból folyó jogaimat, és kértelek benneteket, legyetek kímélettel a magatok szentélyei iránt, s óvjátok meg a templomot. Ti visszautasítottátok mindezen nagylelkű ajánlataimat, a templomotokat saját kezetekkel gyújtottátok fel.”
  (Titus császár)
  „Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni, sőt közülük lesz egy. Allah nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az igaz Istent. Nem szabad megállnod soha abban a munkában, hogy a zsidók csaló és istentelen voltát hirdesd!”
  (Mohamed Próféta)
  „A talmud…ellentétben áll minden nem zsidó világrendjével…megdöbbenve hallgattam a lefordított részleteket.”
  (Szent Lajos)
  Nem lenne szabad megengedni, hogy a zsidók megtartsák, amit mások kiuzsorázásával szereztek. Legjobb lenne munkára kényszeríteni őket, hogy maguk keressék kenyerüket meg, ahelyett hogy semmit sem tesznek és kapzsi módon élnek.” (Aquinoi Szent Tamás)
  „A zsidókat ki kell űzni, mert amíg jelen vannak, addig harácsolnak.”
  (Aragóniai Ferdinánd)
  „Zsinagógáikat vagy iskoláikat fel kell gyújtani, és ami nem akar elégi, földdel kell betemetni…isten lássa, hogy tudva nem tűrünk…nem járja, hogy mi, átkozott gójok, arcunk verejtékével dolgozunk, ők meg, a szent emberek, majd mindezt felemésztik és aztán még gyalázatosan dicsekedjenek, hogy ők a keresztények urai.”
  (Luther Márton)
  „Köszönöm zsidó, hogy megtanítottál gyűlölni”
  (Shakespeare)
  „Az egész világ szenved a zsidók uzsorája miatt, monopóliumaik és csalásaik miatt. Különösen a parasztok, a munkások és a nagyon szegények szenvednek legfőképpen miattuk. Időnként emlékeztetni kell a zsidókat arra, hogy mióta Palesztínát és az arab sivatagokat elhagyták, tetteik, viselkedésük jogos felháborodást vált ki mindenhol.”
  (VIII. Kelemen Pápa)
  „A zsidó maga a veszedelem.”
  (Goethe)

  „Miért utálják a zsidókat? Ez az ő törvényeik elkerülhetetlen következménye: vagy mindenkit uralni akarnak, vagy azt akarják, hogy az egész emberi nem gyűlölje őket. A zsidó nép engesztelhetetlen gyűlöletet mutat minden nép iránt. Minden uralom ellen lázad. Mindig uralkodni akar, mindig kapzsi mások jólétét illően, mindig barbár - alázatos, ha szegény, dölyfös, ha gazdag.”
  (Voltaire)
  „Ők hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege. Százszor veszélyesebbek szabadságunkra és nagy ügyeinkre. Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának legnagyobb ellenségeit” (George Washington)
  „A szétszórt zsidók ma is államot alkotnak, amely idegen államot alkot az államon belül, ahol élnek.”
  (Thomas Jefferson)
  „A zsidóság veszedelmes méreg, mely ennek minden erővel küzdeni kell.”
  (Wagner)
  „Sáskák és férgek a zsidók, akik tönkreteszik, felfalják az én Franciaországomat.”
  (Napóleon)
  „A zsidó maga az ördög.”
  (Nietzsche)
  „Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világ kultusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz.”
  (Karl Marx)
  „Meg vagyok győződve arról, hogy zsidók üldözésének nincs sok köze vallásos előítélethez. Nem, a zsidó egy pénzkapó. Ezt tette élete végső céljává. Ezt csinálta Rómában. Ezt teszi azóta. Sikere, gátlástalansága és erkölcstelensége az egész emberiséget ellenségévé tette.”
  (Mark Twain)
  „A zsidók a többi népek felemelkedését minden erővel visszautasítják, és ragaszkodnak történelmi reményeikhez, a világuralomhoz.”
  (Mandelstein)
  „A közöttünk élő zsidóság problémája a jelen legnehezebb és legveszélyesebb kérdései közzé tartozik.”
  (H.S. Chamberlain)
  „Ez nálam tudatos volt, mert a zsidóknak a világ új berendezésében óriási szerepet szánok. A zsidó simulékony, kitűnően alkalmazkodik, és főleg mérhetetlenül kegyetlen. Orosz ember orosz ellenforradalmárral soha nem tudna oly kegyetlenül eljárni, mint ahogy a zsidó megteszi.”
  (Lenin)
  „A keleti parazita: szóval: a zsidó”
  (G.B. Show)
  „Mindössze 300 ember, akik jól ismerik egymást, intézik Európa sorsát. Ezek utódjaikat saját környezetükből választják ki. Ezeknek a zsidóknak a kezében olyan eszközök vannak, amelyekkel véget vethetnek bármely államformának…”
  (W. Rathenau)
  „A zsidóságban semmilyen különlegességet vagy kiválasztottságot nem látok. Gyerekes dolog ezt hinni, ezen hitük más embereket joggal sért. ” (A. Einstein)
  (0)Válaszolok
  Kellemetlenkedő2014-01-23 20:33:43
  „Én nem mondom, hogy a Cion bölcseinek jegyzőkönyve nem hamisítvány, csak azt, hogy összhangban van a történésekkel…mindig is összhangban volt. A zsidók mindig is az üzletet irányították. (…) A filmipart az USA-ban és Kanadában 100%-ig ők irányítják, erkölcsileg és gazdaságilag, a közvélemény zsidó manipulálói.”
  (Henry Ford)
  „A búr háború 37 éve volt. A búr szó farmert jelent. Sokan kritizálták, hogy Nagy-Britannia, egy nagyhatalom ki akarta a búrokat söpörni. Vizsgálatom kiderítette, hogy Dél-Afrika valamennyi gyémánt,- és aranybányája zsidó tulajdonban volt. Rotschildeké volt az arany, Samueleké az ezüst, Baumé a többi bányászat és Mosesé az alapvető fémek. Bármit érintenek meg ezek az emberek, azt elkerülhetetlenül beszennyezik.”
  (Churchill)
  Noha volt hely, a zsidók förtelmesen össze voltak zsúfolva. Minden helységben volt egy sarokban egy szemétdomb, amit WC-nek is használtak. A zsidókat csak puskatussal lehetett rávenni, hogy undorító szokásaikról lemondjanak és eltakarítsák a szemetet. Természetesen ismerem az Izrael elveszett törzse kifejezést, azokra a törzsekre, akik eltűntek, nem Júda törzsére, akiktől a mai kurafiak erednek. Személyes véleményem szerint ez is elveszett törzs – elveszett minden emberi tisztesség számára”
  (George S. Patton)
  „A zsidók kezükben tartják Hollywoodot. Ez dühít engem, és minden jóérzésű embert.”
  (Marlon Brando)

  És végezetül:
  „Minden zsidó tökéletes reklámfigurája egy következő holokausztnak.”
  (Henry S. Truman)
 • didgeridoo
  #26
  Te teljesen paranoiás vagy, de hát magamra vessek, hogy szóba álltam a neonácikkal, akik még ahhoz is gyávák, hogy felvállalják, hogy azok. Hogy mondta a kis szemüveges zsidó, akire jobb lett volna hallgatnom?

  "Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal." • DanielGray
  #25
  Istentelen egy csürhe volt!Néha azon gondolkodtunk,mi belső(voltak külsők is,mondom,nagy biztonság kell,mert az ánuszuk össze van szűkülve,félnek) őrök,hogy a legelső támadásnál elugrunk az útból,itt már akkora undor alakult ki!Angol nyelv kötelező volt a belsősöknek és katonai tapasztalat,de mi csak folyamatosan arra gondoltunk,milyen fasza lenne ezeket a "büdöslábúakat"(bizony,a lábuk is rettenetesen büdös volt) felrobbantani!Na most ezt képzeljétek el,mikor azok az emberek gondolkodtak ezen,akik elméletileg az előbőr nélküli pöcsükre vigyázott!Semmiféle nácizmus nem volt ebben,csak szimpla undor... Undorodtunk ettől a buckalakó néptől és volt miért undorodni!
 • DanielGray
  #24
  Azt is nagyon megköszönném,ha haza takarodnátok,mert szerintem ez mindenkinek jobb lenne!Ott lehet majd gyűlölni az arabokat,csak takarodjatok már innen!Mint valami elbaszott vendég,aki nem hajlandó elhagyni a lakást!Érdekes srácok/csajok ezek,igaz,hogy mindenkinek tele van a hócipője velük,de ők azért maradnak!Hiába kéri őket meg az ember,nem mennek,pofátlanok... Emlékszem,mikor a valagukra vigyáztam még a kilencvenes évek közepén,mit műveltek ezek... Axe arc vizet ittak,rászartak a klotyó tetejére,papucsban jöttek játszani,nem akármilyen hely volt ez,hanem a Várkert kaszinó,Európa legszebb kaszinója volt akkor.Néztek az angolok,hogy lehet beengedni ilyen elbaszott,kretén,igénytelen embereket?!Ezek voltak a zsidók.... Hozták őket Izraelből..Valami egészen elképesztő igénytelen banda,mintha az őserdőből jöttek volna!Ráadásul rettegtek is,úgyhogy nekem és szolgálatot teljesítő társaimnak kellett őket megnyugtatni... Semmi gond,nem gyűlölnek titeket(na erre ittunk)!A legviccesebb,hogy mi támadtuk volna először meg őket,annyira egy undorító banda volt!Kilopták a klotyós nő borravalóját a kis porcelán tálkából!Döbbenet...Aki ott lehúzott néhány évet,az megismerte őket,de piszkosul!Semmi köze a nácizmushoz ennek az undorhoz,mert itt arról volt szó!Kibaszottul undorító banda ez,ráadásul folyamatosan retteg!Ezeknek biztonsági emberek?Minek?A fél világ akar/szeretne rájuk támadni lassan,mintha újra Babilonban basznák a gyerekeket és betelt a pohár!Egyedül fognak maradni,a koszos sivatagban,amit kierőszakoltak maguknak és így a jó... Elég volt belőlük!
 • DanielGray
  #23
  Mi is ezt éreztük ám,mikor a bevándorló(oroszból jöttek) zsidók elkezdték halomra gyilkolni a magyarokat!Ott már fel lehetett fedezni amaz gyűlöletet!Hogy képzelték ezek,milyen alapon,hogy merészelték?Nagyon nokedli volt Horthy!Az összes zsidót kidobtam volna és most béke lenne,nem "hancúr"!Kérek bocsánatot az elkövetett zsidó bűnökért,de mivel ezt soha nem fogom megkapni,így csak egy dologban hiszek,egyszer csak elhúznak innen ezek az előbőr nélküli maceszgombócok és végre békében élhet a magyar,mert valaki állandóan a tökeire lép,hiába könyörög a nép,valaki,vagy valami(zsidók) állandóan szorongatják! Simán zsidó ellenszenvet érzek,náci nem vagyok,de szerintem ez természetes,hiszen nem csak nálunk,hanem a világon mindenhol jelentkezik a gyógyszer!:D Előbb,vagy utóbb mentek a levesbe...
 • DanielGray
  #22
  Sikerült Izrael államot megfogalmazni,így hozzáfűzni valóm nincs is!Köszönöm!
 • didgeridoo
  #21
  Hűha. Csak az nem tűnt fel, hogy ti vésitek kőbe a magyar nép bűneit azáltal, hogy nem ismeritek el, hogy némely elállatiasodott és rohadó lelkű honfitársunk önként és kéjjel gyilkolt halomra ártatlan embereket köztük csecsemőket is. Az ilyesmit nem lehet kimagyarázni, kérem. Természetesen mialatt irtották az embereket, azért a lakásaik és egyéb vagyontárgyaik jól jöttek egyes nem zsidó magyaroknak. Bocs, de ezt nem lehet a német megszállókra kenni, mert már jóval a jelenlétük előtt megkezdődött Magyarországon a folyamat. Na most az a helyzet, hogy amíg ezeket disznóságokat nem vállalja fel a magyar nyilvánosság és főleg nem ítéli el(!), addig megragad ezen az ősprimitív, zsidókkal jó nagy baromságokat fantáziáló, lázálmokban halódó, félrevezetettek gyülekezetének ez az ország.

  Félreértés ne essék, NEM a magyar nép kollektív bűnösségének elismertetésére megy ki a játék, hanem arra, hogy a nyilasok által elkövetett rémtettek és az általuk vallott hamis ideológia ne nyerhessen többé teret. Azzal, hogy relativizálni próbáljátok a valóban megtörtént dolgokat, éppen azt éritek el, hogy a magyar nép a sötét középkori felfogásotok túsza maradjon, melyben mindennek oka és minden rossz megtestesítője a zsidó. Ennyi erővel boszorkányt is üldözhetnénk, hiszen a "barbároknak" mindig kell valami attrakció. Na nem a csodálatos (de senkinél sem különbebb- véleményem szerint a zsidó nép, vagy bármely más sem kiválasztott) magyar nép a barbár, hanem az olyanok, akik mindig és mindenáron külső ellenségképet kreálnak maguknak csak azért, hogy elfedjék saját gyengeségüket, saját rossz választásaik, önsorsrontásuk önmagukban keresendő okait.

  Hagyjuk ezt a "nem vagyok náci" dumát: ha uszulnál bizonyos népcsoportokra és még a tapétán is őket látod és legszívesebben eltörölnéd őket a Föld színéről, tehát GYŰLÖLET van benned irántuk, akkor az vagy, biza. (:
  Nácik egyébként a világon bárhol , bármilyen rassz képviselői között lehetnek, a rendezőelv mindig ugyanaz: hangzatos meséket találok ki az "ellenségről" és "tetteiről", hogy aztán ezen sztorik által érezzem igazolva a gyűlölet-gondolataimat és a gyűlöletcselekedeteimet. Így aztán tiszta marad a lelkiismeret és szabadon gyilkolhatok, ütlegelhetek szerintem nem "tiszta fajú", "idegenszívű", stb. embereket gondolatban-szóban-cselekedetben. Ja igen.... ez utóbbi szempontok meghatározására saját jogot formáltatok, holott teljességgel illetéktelenek vagytok arra, hogy bármit is megállapítsatok. Ti magatok járatjátok le Magyarországot az "elveitekkel", és a puszta jelenlétetekkel visztek romlásba mindent, mert a gyűlölet talaján nem terem semmi. Az ilyesmin nincs áldás. Persze tudom, hogy neonácikat nem érdemes győzködni. Teljesen hasztalan az ilyesmi: vagy rájöttök, hogy irtó nagy gáz van a fejetekben és még inkább a lelketekben, vagy nem. Ez utóbbi esetben lelketek rajta: gyűlölködjetek! Fantáziáljatok zsidót még oda is, ahol nincs és éljetek az omladozó falú, paranoid, külvárosi világotokba bezárva. Nácinak lenni irtó szar, de sose bánd, hogy az lettél. Utálj embereket csak azért, mert a "haverjaid" firkálmányaiban ahhoz hasonlókat láttál, mint akiket most így, vagy úgy, de legszívesebben lemészárolnál. Én mondom, jó élet ez.

  Phá. <:
 • DanielGray
  #20
  Engem nem a 84-re emlékeztet a dolog,hanem egy másik,szintén Orwell regényre,az Állatfarmra!Nyomták a disznók,de a sok disznóság még a szamár torkán is,na meg a kutya torkán is megakadt,azután úgy kiverték a őket,mint Mari néni a szőnyeget,kedd reggel! Egy érdekes allegória,bár megmondom őszintén,hogy ezek még a kontraproduktív kifejezést is csak nehezen dolgozzák fel,allegórikus agyukban,mert ők nem is disznófarmot látnak,hanem egy zsidó Jedit !Én vagyok az apád Belzebub!Te bizony...Azt a hétpróbás,olajfás,Mózeses,csipkebokros anyád..én bizony!...
 • Tetsuo
  #19
  Ha zsidókról írnának hasonló mondatokat, gondolom habzana a szád, hogy mit képzelnek?! De most mosolyogsz a bajszod alatt, hogy jól megmondtad a szemét magyaroknak és valószínű, hogy magyarokról pozitívan még nem nyilatkoztál sehol a vilghálón... javíts ki, ha tévedek!
 • Tetsuo
  #18
  Nem olvastad, de szerinted agymosó. :-) Inkább az az agymosó média, ami ilyen híreket terjeszt róla. ;-)
  A jelen kormány ugyanazt a magyarellenes érdeket képviseli, mint Gyurcsányék. Fidesz=MSZP=SZDSZ=KDNP=a többi baloldali csoport és valószínűleg ide tartozik az LMP is.
  A háttérben a cionista maffia áll, ezért is takaróznak a holokauszttal, amit és akiket ezerrel véd a Fidesz, hasonlóan mint az elődjei.
  Az utolsó magyar érdekű kormány 1945-ben vagy előtte volt. Nem tudom biztosan, mert az infók Szálasi kormányáról is cenzúrázva vannak, mint sok más.

  Én nem vagyok náci :-D még szélsőjobbosnak sem tartom magam, inkább bizonyos elvekben igazi liberális, aki a szólásszabadságot alapnak, mindenek felettinek tekinti, mint kb. USA-ban, ahol a kuruc.info teljesen legálisan működhet. Persze a cionista maffia ott is beférkőzött a kormányba, csak ezt a törvényt a kuruc miatt azért nem fogják megváltoztatni, az feltűnő lenne.
  A kurucot azért is hagyják, mert segít kiereszteni a gőzt a rendszer ellen fellépni kaaró embereknek, mint Hofit engedték annó, hasonló okból.
  A cirkusz, meg a politikai kommunikáció az más dolog. Az agyakat kell mosni, mert a 4. hatalmi ág, a média a legerősebb és ezt már minden politikus tudja.
  Hamarosan belépünk abba a korba, ha még nem léptünk be, amikor a hírek többsége nem igaz, amikor nem tudjuk ki ellen és hol folyik háború, amikor nem tudjuk ki uralkodik és mennyi vagyon áramlik hozzá a munkánk eredményeként. 1984 kicsit modernebb kiadásban már a küszöbön van.

  Feltételezem, már olyan szinten lehetsz, hogy ha bizonyíték lenne előtted, ami cáfolja a hitt világképedet, sem változtatnál azon. Ez a döbbenetes. Olyan, mintha a Mátrixban Neo azt mondaná Morpheus-nak, hogy: Na menj a p*csába! :-) Persze a legtöbb ember ilyen, ezért is működhet az ördögi gépezet.
 • didgeridoo
  #17
  "Volt egyszer egy rádió, ez egy reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy Szégyelljetek magatokat. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyellték magukat. Csak a magyarok nem, ők gyorsan kikapcsolták a rádiót."

  /Mosonyi Aliz/

 • Amergin
  #16
  Ha a közzétett dokumentumok nem támasztják alá a hivatalos holodogmatikát, akkor azokat el kell tüntetni a világhálóról?
  Ez a "megoldás"?
  Függetlenül attól, hogy a magyarnak nevezett országban ki tudja milyen nyomásra milyen szólásszabadságot korlátozó törvényeket fogad el a ki tudja milyen érdekeket képviselő parlament - tényleg hisz valaki abban, hogy ez tényleg "megoldás"?
  De mindezeket félretéve: sok sikert a weblap blokkokásához! Még a kínai nagy tűzfalat is meg lehet kerülni, nem hogy azt, amivel előrukkol majd ez a kis szerencsétlen-csenevész magyar hatóság.
  Vicces lesz látni a próbálkozást, meg a lőtt öngólt, mert aki eddig le se tojta, mi van a kuruc.info-n ez után az is azt fogja olvasni.
  A magyar már csak ilyen..."genetikusan alávaló moslékzabáló"
  De hát ez nem probléma, mert megmondta Gyúrcsán: "Akinek nem tetszik, el lehet menni. Itt lehet minket hagyni kérem szépen. Tessék! Lehet menni!"
 • DanielGray
  #15
  Mikor egy eseményről beszélni nem lehet,sőt törvénybe kell iktatni,hogy márpedig erről nem,akkor ott már kilóg a lóláb!Mikor a szélsőliberális valódi fasiszták minden ellenvélemény megfogalmazót szintén megbélyegeznek,ott szintén kilóg a lóláb!Teszem azt,ha nem úgy gondolkodsz,akkor náci vagy,ha nem értesz egyet velem,akkor egy utolsó fasz,ha még meg is kérdőjelezed mondanivalóm valóság tartalmát,akkor pedig sittre kell vágni,hiszen a mi hazugságokra épülő pink világunkba az ellenkezés,az egyet nem értés nem fér bele,ugyebár.Természetesen mi azért tüntetünk a szólásszabadságért,a demokráciáért és egyéb nyalánkságokért.Ezek az emberek lettek mára a képmutatás egyetemes szinonimái!A kő kemény diktatúrát óhajtók beöltöztek egy farsangi jelmezbe,aminek elején egy marha nagy demokrácia felirat virít!Ami még megdöbbentőbb,hogy el is hiszik magukról,hogy ők demokraták!Az egész tákolmány össze fog roskadni,mert képmutatásra,hazudozásra nem lehet semmit sem építeni,maximum egy kartonházat,amit egy idő után még egy izmosabb szellő is eltakarít!
 • didgeridoo
  #14
  Netán 1984? Már a cím elolvasásakor tudtam, hogy a kommentek többsége "enyhén" neonáci irányba fog húzni- ez borítékolható volt. Az ilyen pedig tekintse magát fogyatékos személynek (ne aggódjunk, nem fogja!), mert az EMBER, mint általános lény tisztelete teljesen hiányzik nem túl tágas lelkivilágának minden zugából. Aki szerint valakit csak azért, mert piréznek, vagy hutulunak született, emberi minőségtől függetlenül le kell nézni, neobarom, ősprimitív megjegyzésekkel kell illetni, az nem méltó arra, hogy egészséges, stb. embernek tartsák. Ha a k.infó és a hasonló szellemiségű online szennylapok élnek és léteznek, az csak azt a rendkívül destruktív szellemiséget erősíti, amely lassan már a Parlamentet is eluralja. Mindazonáltal a nácik faszok.
 • mrzed001
  #13
  Hát igen, közeleg az 1980: nem csak azt mondják meg utasítás szinten, hogy korábban mi is volt, hanem azt is hogy mit gondolhatsz.
  A koreaiak meg már jönnek tapasztalatszerző körútra, mert ami itt van még nekik sem jött össze ottan.
 • Meridian
  #12
  "Agymosó szemét, én látok a mai napig karlengető kis farok tizenéveseket"
  Az a helyzet , hogy pont ilyenek nincsenek ott, ugyanis kimoderálják őket a faszba... helyette itt vannak, pl.személyedben.
 • Zombee
  #11
  Az nem zavar, hogy a jelenlegi kormányhatalom nem balliberális? Nem olvastam el a kurucinfós cikket, azt az oldalt elvből nem látogatom, fekáliának tartom. Agymosó szemét, én látok a mai napig karlengető kis farok tizenéveseket, akiknek fogalmuk sincs semmiről, szakmunkásba járnak, és ilyen szemetet olvasnak.

  A koncentrációs táborokban megölt emberek tényét meg szerintem fölösleges vitatni. Mindenféle hovatartozástól függetlenül.
 • KRTuning
  #10
  "...nem kellett VOLNA megtörténnie..."
 • KRTuning
  #9
  Szerintem a holokausztnak nem kellett megtörténnie. Se a feketék rabszolgaságának anno amerikában. Ugyanabból az indokból. Évszázadok múlva is ezzel fognak takarózni az egyenlőbbek. És ha bármi történik ellenük, már veszik is elő mint bíró a sárgalapot.
 • tomazin
  #8
  "népek szembe állítását"
  gondolom az nem tűnt fel neked, hogy nem egy népcsoportot szid, hanem egészen másról ír. de mivel leírt olyat,h "rossz jelző" + "bal oldal", így kattant a kapcsoló, és azonnal "rossz jelző" + "jobb oldal" kell hogy ott legyen a hozzászólásodban.
  Persze ez fordítva is jellemző.
  Inkább olvasd el a 3. bekezdéstől és gondolkozz egy kicsit.
 • tamolnar
  #7
  Neked elgurult a gyógyszered, a gyűlöletet, és a népek szembe állítását mindig is a nacionalista, demagóg jobboldal kezdeményezte. De hát mit is várt az ember a magadfajtától?
 • halgatyó
  #6
  A nekünk nem tetsző nézetekkel lehet VITATKOZNI. Lehet más tényeket és dokumentumokat idézni, bemutatni.
  (Meg lehet "korabeli" dokumentumokat hamisítani, ebben nagyok a pénz urai... vajon miért nem ezt a módszert választották? Netántán annyira gyenge lábon állnak, hogy ez sem segít? Csak az ellenvélemények börtönbe zárása? Ez őrület, a 21. században az állítólagos demokráciában)

  Megjegyzem, hogy az én szüleim felnőtt emberként élték ét a 2. világháborút. Abban a vidéki nagyfaluban, ahol éltek, volt olyan zsidó kisember (igen ilyen is volt akkor, és úgy éltek, mint a tisztességes magyarok, akkor még nem volt ez a népeket szembeállító, gyűlöletre uszító balliberális mocsokhazudozás)
  szóval néhány ott élő zsidó valóban eltűnt, és nem kerültek elő többé.
  A saját anyámnak pedig hittem, ÉLES ELLENTÉTBEN A HAZUG SZENNY ALJAS BALLIBERÁLIS RONGYMÉDIÁVAL!

  Amióta azonban törvény írja elő, hogy miben kötelező hinnünk, mit kötelező gondolnunk, és mindezek alapján az idők végtelenjéig bünösként lehajtott fejjel kell járnunk és kárpótolgatások tengerét kell kifizetnünk, olyan emberek, akik akkor nem is éltek, az ő adójukból, miközben őrajtuk nem segít a kormány, őket kilakoltatják a híd alá, lassú kíbhalálra itélve őket, miközben koldusok és hajléktalanok serege lepi el a városainkat, és akkor most még a termőföldünket (aztán majd az ivóvizünket) is felvásaárolják.... és még sorolhatnám, egyre hosszabb a lista
  Ilyen körülmények között a vélemények, dokumentumok és öltözetek törvényi betiltása sokkal több mint szánalmas vicc! Ez a legdurvább elnyomás.
 • halgatyó
  #5
  A cikk utáni tengernyi hozzászólást nem olvastam el. Kinek van arra ideje...
  De ha azokat akarják letiltani, hát forduljanak bizalommal a facebookhoz.
 • halgatyó
  #4
  Egyébként a "problémás" cikk : http://kuruc.info/r/6/115237/

  Megnéztem. A cikk SENKINEK A MEGÖLÉSÉRE SEM SZÓLÍT FEL. Nincs benne az, hogy "öljük meg a bergengózokat, pirézeket, stb"
  DOKUMENTUMOKAT idéz.
  Az DÖBBENETES (és akkor nagyon udvarisa és finom voltam) ha dokumentumokat tilt be egy törvény a 21. századi Magyarországon. Ez akkora gyalázat, amit semmilyen ballibernyálas hazudozással nem lehet kimosni!
 • halgatyó
  #3
  Előre, csak így tovább a kis Északkorea felé!
  Valahol már leírtam: az, hogy MOST, és ÁLLÍTÓLAG ott rosszabb élni, mint nálunk,
  nem jelenti azt, hogy ez mindig így lesz.

  Amilyen irányba haladnak (neeem, nem "fejlődnek"!) a dolgok nálunk, 20 év múlva irigyelni fogjuk az észak-koreaiakat (kivéve a az usákok őket is "demokratizálják" mert akkor nekik se lesz jobb, mint nekünk)
 • Dagohun74
  #2
  Csak bizonyos esetekben. Nem ám ugy van az hogy....
 • Sippie
  #1
  Hádde nem szólás szabadság van?