• Zoliz
    #7
    Frizbizni is lehet veluk.. Meg kartyazni..
    Sőt csempezni is.. Igazi munkaeszköz.