• Sir Cryalot
    #2
    Samsung mutogatott MEMS displayes tabletet , aki komolyat akar olyat vesz.