Nokia 6555
  • Airbus A380
    #49
    Fekete-Ezüst