Motorola Razr2 V8-V9
  • ColdFire
    #8
    Symbian rulz