1
  • Aldo Moro
    #1
    SH3 meg A2
    Az agyam eldobom.